c/  ochraniać przedmioty stanowiące majątek Stowarzyszenia jako własność społeczną i wspólne dobro

d/  dostosować się do postanowień statutu i podejmowanych uchwał

e/  przestrzegać przepisów prawa i zasad współżycia społecznego

f/  płacić regularnie składki członkowskie

§ 11.

a/ członków przyjmuje na zasadzie pisemnego i osobistego zgłoszenia – Zarząd Stowarzyszenia

po podjęciu uchwały

b/  członkiem honorowym Klubu może zostać osoba działająca na rzecz trzeźwości i

nie nadużywająca alkoholu

c/ nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały walnego zebrania

§ 12.

a/ członkiem Stowarzyszenia można zostać po 3 miesięcznym okresie próbnym i złożeniu

deklaracji na piśmie

b/ członek, który został wykluczony ze Stowarzyszenia, może ponownie złożyć deklarację

o przynależność po 6 miesięcznym okresie karencji

c/ występujący lub wykluczony członek winien uiścić wszystkie zaciągnięte zobowiązania

finansowe i uregulować zaległe składki

§ 13 . Nagrody

Za aktywną działalność oraz inne osiągnięcia Zarząd Stowarzyszenia z inicjatywy własnej

lub członków może przyznać wyróżnienia i nagrody:

a/  pochwały ustne na posiedzeniu Zarządu lub Walnym zebraniu

b/ pochwały pisemne, dyplomy uznania

c/ nagrody rzeczowe, odznaczenia pamiątkowe

§ 14 .  Kary

Za przekroczenie przepisów statutu lub postanowień władz Stowarzyszenia, za nie płacenie składek

członkowskich dłużej niż trzy miesiące i za brak dyscypliny oraz za złamanie abstynencji na członka

Stowarzyszenia mogą być nałożone następujące kary :

a/ pouczenie

b/ upomnienie

c/ zawieszenie w prawach członka na okres trzech miesięcy

d/ wykluczenie ze Stowarzyszenia

Uchwała odpowiednich władz Stowarzyszenia wymierzająca członkowi karę powinna zapadać

po udzieleniu mu możności złożenia wyjaśnień. Ukaranemu przysługuje prawo do odwołania

się do Zarządu lub Walnego zebrania.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7