§ 15.   Ustanowienie składek członkowskich

Wysokość składek członkowskich ustala Walne zebranie członków. Składki winny być

uiszczane na bieżąco do ostatniego dnia danego miesiąca.

IV.    Władze Stowarzyszenia

§ 16.    Władzami Stowarzyszenia są :

a/ Walne zebranie Członków Stowarzyszenia

b/ Zarząd Stowarzyszenia

c/ Komisja Rewizyjna

§ 17.   Walne zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia

a/ Walne zebranie wybiera na okres czterech lat :

–  Prezesa Zarządu oraz 4 członków Zarządu Stowarzyszenia

–  Komisję Rewizyjną w liczbie 3 członków

b/  Do kompetencji Walnego Zebrania należy :

– uchwalanie głównych kierunków działalności i planów budżetowych

– rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

– udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej

– ustanawianie wysokości składek członkowskich  / § 15 /

– podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Stowarzyszeni

c/  Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne

d/ Zwyczajne Walne Zebranie członków odbywa się przynajmniej raz w roku, nie

później niż do końca I kwartału bieżącego roku. Zebranie zwołuje Zarząd,

a jeżeli tego nie uczyni w terminie o którym wyżej mowa, zebranie może zwoływać

Komisja Rewizyjna lub co najmniej 1/4 ogółu członków

e/  Zwołanie nadzwyczajnego Walnego zebrania na wniosek Komisji Rewizyjnej

lub 1/5 członków Stowarzyszenia winno nastąpić nie później niż w ciągu 28 dni od

daty wpłynięcia wniosku do Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane

f/  Zawiadomienie o Walnym Zebraniu rozsyła się najpóźniej na 14 dni przed datą

zebrania, w zawiadomieniu podaje się porządek obrad

g/  Walne zebranie wybiera przewodniczącego, sekretarza oraz członków prezydium

h/  Uchwały Walnego zebrania zapadają większością głosów i są warunkiem obecności co

najmniej połowy członków. W przypadku nie przybycia na Walne zebranie połowy członków

Stowarzyszenia, wyznacza się nowy termin po upływie 30 minut. Uchwały jakie zapadają

na Walnym zebraniu w drugim terminie mają moc bez względu na ilość członków obecnych.

Głosowanie jest jawne, lecz na żądanie jednego spośród członków – tajne.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7