§ 18.

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami

członków.

1/ Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków, wybranych przez Walne zebranie

2/ Kadencja Zarządu trwa cztery lata

3/ Zarząd wybiera ze swojego grona na cały okres kadencji Sekretarza oraz Skarbnika

4/ Do kompetencji Zarządu należy :

a/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. Oświadczenie woli w imieniu

Stowarzyszenia składają :

–  jednoosobowo Prezes Zarządu

– łącznie Sekretarz i Skarbnik

b/ kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia

c/ uchwalanie rocznych budżetów i planów oraz zatwierdzenie rocznych

sprawozdań z wykonania planów i bilansów

d/ podejmowanie uchwał w podmiocie przyjmowania nowych członków

e/ podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania i zbywania majątku ruchomego

Stowarzyszenia, z tym, że uchwały te podlegają akceptacji najbliższego

Walnego zebrania

f/ przyjmowanie zapisów i darowizn

g/ podejmowanie uchwał co do wydatków nadzwyczajnych i nieprzewidzianych w

budżecie Stowarzyszenia

h/ powoływanie w razie potrzeby zespołu członków Stowarzyszenia do wykonania

określonych zadań statutowych

i/ zwoływanie raz w roku Walnych zebrań sprawozdawczych

5/ Posiedzenie Zarządu powinno być protokołowane i odbywać się przynajmniej raz w miesiącu

w stałych terminach.

Jeżeli zmiennych, to zawiadomienie o terminie posiedzenia Zarządu powinno być rozesłane

co najmniej na tydzień przed posiedzeniem.

Posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu

§ 19.    Komisja Rewizyjna

Składa się z trzech członków, wybranych prze Walne zebranie na okres czterech lat.

Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, jego zastępce i sekretarza.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

a/ kontrolowanie wykonania budżetu Stowarzyszenia, prawidłowości i celowości

wydatkowania funduszów i wykorzystania majątku Stowarzyszenia oraz systemu

księgowania i sprawozdawczości. Sprawozdania z rewizji z odpowiednimi wnioskami składa

Komisja na Walnym zebraniu

b/ badanie przynajmniej raz w roku całości gospodarki Stowarzyszenia

2.  Członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach

władz Stowarzyszenia

Strony: 1 2 3 4 5 6 7