3.  W razie stwierdzenia w zarządzaniu majątkiem Stowarzyszenia niezgodności ze

Statutem lub przepisami prawa, Komisja może zażądać zwołania Nadzwyczajnego

Walnego Zebrania

4. Komisja wykonuje zadania określone uchwałami Zebrania

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia,

ani zostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z

tytułu zatrudnienia

6. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem

za przestępstwo z winy umyślnej

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim

organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej

określone w art. 8 pkt. 8 Ustawy – o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi

podmiotami prawnymi.

§ 20. 

Członek piastujący funkcję z wyboru w  jakiejkolwiek władzy Stowarzyszenia traci ją ,

o ile opuści trzy kolejne posiedzenia. Zarząd Stowarzyszenia w jego miejsce powołuje

do pełnienia tej funkcji na czas do końca kadencji Zarządu , jednego z członków

Stowarzyszenia. Do uzupełnienia składu można dokooptować nie więcej niż 1/3

składu Zarządu.

§ 21.  Majątek Stowarzyszenia i Zarząd nad tym majątkiem

1.  Fundusze Stowarzyszenia tworzą się :

a/  ze składek członkowskich

b/ z działalności statutowej – wpływy

c/  z darowizn, dotacji i zapisów

2. Fundusze służą do prowadzenia działalności Stowarzyszenia

a/ właścicielem całego majątku ruchomego i ewentualnie nieruchomego jest

Stowarzyszenie jako osoba prawna

b/ wszelkie dokumenty dotyczące rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia oraz

pełnomocnictwa w tym zakresie są podpisywane przez Zarząd, w osobach Prezesa Zarządu

lub Sekretarza i Skarbnika

c/ do ważności pism i dokumentów wymagane są podpisy :  Prezesa

lub Sekretarza i Skarbnika

§ 22. 

Rokiem budżetowym i administracyjnym jest rok kalendarzowy.

Rachunkowość prowadzi się zgodnie z przepisami prawa i przyjętymi zwyczajami

Strony: 1 2 3 4 5 6 7