Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/clients/client2/web49/web/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/clients/client2/web49/web/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/clients/client2/web49/web/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/clients/client2/web49/web/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/clients/client2/web49/web/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/clients/client2/web49/web/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197
Stowarzyszenie Klub abstynenta KROKUS Człuchów » Statut stowarzyszenia

§ 23 .

1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem

Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organu Stowarzyszenia lub

pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku

małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani

z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.

2.   Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku na rzecz członków Stowarzyszenia,

członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób

bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, szczególności jeżeli

przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków Stowarzyszenia,

członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób

bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że, to wykorzystanie

bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub

usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie

organów Stowarzyszenia lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich.

V . Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 24 .

Walne zebranie może większością 2/3 głosów podjąć uchwałę o zmianie Statutu

i rozwiązaniu Stowarzyszenia. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna

określać tryb likwidacji Stowarzyszenia oraz przeznaczenie majątku na rzecz osoby

prawnej, zbliżonej pod względem oddziaływania do Stowarzyszenia, zgodnie z

istniejącymi w tym zakresie przepisami.

 

 

 

 

 

 

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7