STATUT

Stowarzyszenia Klubu Abstynenta  ” KROKUS „

 

I.  Nazwa, siedziba i teren działalności.

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Abstynenta ” KROKUS ” zwane dalej Stowarzyszeniem i jest zarejestrowane oraz

posiada osobowość prawną.

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Człuchów ul. Szkolna 1 A

§ 3.

Terenem działania jest miasto i gmina Człuchów. Stowarzyszenie posiada podłużną pieczątkę, zawierającą nazwę

Klub Abstynenta ” KROKUS ” , adres oraz numer konta.

II.  Cel i środki oddziaływania.

§ 4.

1.   Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie u Swoich członków trwałych dążeń do całkowitego powstrzymania się

od picia wszelkich napojów alkoholowych.

2.   Stowarzyszenie propaguje trzeźwość i zmianę obyczajów w kierunku usuwania z życia rodziny i jednostki

napojów alkoholowych jako elementów różnych wydarzeń i uroczystości.

3.   Przeciwdziałanie innym patologiom społecznym poprzez edukację zdrowotną dzieci i młodzieży, oraz organizowanie

wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

4.   Wspieranie inicjatyw oraz działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.

5.   Działalność w zakresie zdrowia publicznego – w zakresie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych.

§ 5.

Działalność swoją Stowarzyszenie opiera na :

– wzajemnej pomocy członków w utrzymaniu abstynencji od napojów alkoholowych

– współdziałaniu z Poradnią Odwykową w Człuchowie

– współpracy z Komisją ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi przy Urzędzie Miasta w Człuchowie

– współpracy ze Stowarzyszeniami i Klubami o podobnych oddziaływaniach w województwie oraz na terenie całego kraju

§ 6.

Cele swoje Stowarzyszenie realizuje głównie przez :

1. Organizowanie i prowadzenie spotkań grupowych oraz prelekcji o tematyce przeciwalkoholowej na terenie

swojego oddziaływania

2.  Inicjowanie i pomoc w prowadzeniu na terenie lecznictwa otwartego, grup psychoterapeutycznych na wzór

Anonimowych Alkoholików

Strony: 1 2 3 4 5 6 7