3.   Organizowanie Centrów Integracji Społecznej

4.   Stowarzyszenia organizują grupy wsparcia dla osób zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin

oraz kluby integracji społecznej

§ 7.

Wymienione w § 4, 5, 6 zadania Stowarzyszenia realizuje się za pomocą określonych środków, a mianowicie :

–  organizowaniu i prowadzeniu na terenie swojego oddziaływania zajęć świetlicowych oraz działalności kulturalno – oświatowej m.in.

a/ prelekcji, odczytów o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi

b/ wycieczek

c/ zbiorowego uczestnictwa w imprezach widowiskowych

d/ wieczorków i zabaw tanecznych bezalkoholowych

e/ własnych imprez połączonych z darami i nagrodami jak rozgrywki szachowe, sportowe, zabawy choinkowe dla dzieci,

Dzień Dziecka, Dzień Kobiet itp.

f/  organizowanie zjazdów i zlotów abstynenckich

g/  ułatwianie swoim członkom rehabilitacji społecznej przez interwencję w zakładzie pracy, u władz administracyjnych,

w środowiskach rodzinnych

h/  prowadzenie drobnej sprzedaży detalicznej na rzecz członków Stowarzyszenia

III.   Sposób wstępowania i ustępowania członków oraz ich prawa i obowiązki

§ 8.

Członkiem może zostać każdy, kto w związku z leczeniem odwykowym lub niezależnie od niego

deklaruje abstynencję od napojów alkoholowych i podporządkowuje się postanowieniom statutu

oraz uchwałom władz Stowarzyszenia.

§ 9.  Członkowie mają prawo :

a/   korzystać ze wszystkich form oddziaływania Stowarzyszenia

b/  uczestniczyć w ogólnych zebraniach Stowarzyszenia

c/  wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia

d/  wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia w zakresie swojej rehabilitacji

oraz usprawnienia form oddziaływania

§ 10.   Członkowie są zobowiązani :

a/  zachować abstynencję od alkoholu zarówno na terenie Stowarzyszenia jak i w życiu prywatnym,

a także propagować abstynencję

b/  przyczyniać się do realizacji celów Stowarzyszenia poprzez swoją postawę, zdyscyplinowanie

oraz wkład pracy

Strony: 1 2 3 4 5 6 7